Informacja administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuję, że:Administratorem

I. Pani/Pana danych osobowych jest                                                                                                              

Frontres J. Białek I K. Stępień Sp. z o.o. Sp. kom.

Z administratorem danych osobowych można się kontaktować:

*listownie, na adres: 35-322 Rzeszów, ul. Spichlerzowa 42

*telefonicznie pod numerem tel. tel.fax +48 17 855 2010, mob. +48 502 110 409

* za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@frontres.pl;

 

II. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art.5 RODO w celu w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach działalności oraz realizacji usług świadczonych przez Frontres J. Białek I K. Stępień Sp. z o.o. Sp. kom. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, do korzystania z uprawnień konsumenckich oraz do zapewnienia prawidłowej realizacji takiej umowy - wykonanie umowy.

III. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m. in. ustawa o rachunkowości) albo do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane upoważnionym pracownikom, współpracownikom i podmiotom współpracującym z Frontres J. Białek I K. Stępień Sp. z o.o. Sp. kom., którzy niezależnie od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, wynikającej z odrębnych przepisów, zostali zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji związanych z realizacją zleceń na świadczenie usług przezFrontres J. Białek I K. Stępień Sp. z o.o. Sp. kom. pod rygorem odpowiedzialności za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz  Frontres J. Białek I K. Stępień Sp. z o.o. Sp. kom. usług IT, obsługi księgowej, hostingu, usługi serwisowe, audytowe, pomoc prawną, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, a także podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki).  – wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych, których przepisy gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczenia danych i ich zachowanie w poufności.

VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d)przenoszenia danych

e)wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, ze odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

IX. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

X. W zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

 

Informację otrzymałam/otrzymałem.