Fundusze Europejskie

Dotacje UE

Informujemy, że FRONTRES Sp. z o.o. Sp.K. realizuje projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Nazwa Beneficjenta: FRONTRES Sp. z o.o. Sp. K.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy FRONTRES Sp. z o.o. Sp. K.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu : 246 450,51 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 246 450,51 PLN
Informujemy, że FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Nazwa Beneficjenta: FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Nazwa projektu: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel projektu: Głównym celem jest określenie kierunków rozwoju i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego FRONTRES sp. z o.o. sp. k.

Jednym z efektów projektu będzie przyjęcie do wdrożenia innowacji: produktowej, marketingowej, organizacyjnej i procesowej.

Całkowita wartość projektu:86 100,00 PLN;

Wartość kosztów kwalifikowanych: 70 000,00 PLN;

Dofinansowanie projektu z UE: 59 500,00PLN.
Informujemy, że FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA Informujemy, że FRONTRES J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o. sp. komandytowa realizuje projekt pn. "Wzrost konkurencyjności spółki FRONTRES w wyniku wdrożenia prac B+R” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Nazwa Beneficjenta: FRONTRES J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o. sp. komandytowa

Nazwa projektu: "Wzrost konkurencyjności spółki FRONTRES w wyniku wdrożenia prac B+R”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów będących wynikiem wdrożenia prac B+R.

Całkowita wartość projektu:11 254 500,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 9 150 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:5 032 500,00 PLN


FRONTRES J. Białek i K.Stępień SP. Z.O.O. SP. K.

Realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy FRONTRES J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wejście na nowe rynki eksportowe"

PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Cel projektu: zwiększenie aktywności gospodarczej firmy FRONTRES J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o.Sp.k. poprzez rozszerzenie sprzedaży oferowanej grupy produktowej, o następujące nowe rynki zagraniczne: Wielka Brytania oraz Belgia.

Długoterminowy efekt realizacji:wzrost sprzedaży produktów obecnieznajdującego się w ofercie firmy na nowych rynkach zagranicznych; wzrost poziomu eksportuproduktów; zwiększenie przychodów firmy poprzez wejście na nowe perspektywiczne rynki; pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych; zwiększenie rozpoznawalności marki naglobalnym rynku.

Wartość projektu: 561 618.00 PLN

Wkład Funduszu UE wynosi: 388 110.00 PLN

Okres realizacji projektu: 28.08.2020 – 30.06.2023
error: Content is protected !!